SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (ยะลา)

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (ยะลา)  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (ยะลา)

696-702 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (ยะลา)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
 
We take care your pet by Heart
เราดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยหัวใจ
 
 
โรงพยาบาลสัตว์ยะลา เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เครือโรงพยาบาลสัตว์เมตตา เริ่มก่อตั้งคลินิกรักษาสัตว์หมอธนิตในปี พ.ศ. 2536 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสัตว์ยะลาในปี พ.ศ. 2539

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (ยะลา)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (ยะลา)

CLAIM